46. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2018-46

03.07.2021
energeticky audit - slnecna energia

Celková alokácia prostriedkov: 50 mil. EUR
Maximálna výška príspevku: 2 mil. EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Za oprávnené výdavky sa považujú investičné výdavky vynaložené prijímateľom pomoci
v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu na:

– rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu za účelom zníženia
ich energetickej náročnosti;
– rekonštrukciu a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia
energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov;
– rekonštrukciu a modernizáciu systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych
manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov;
– výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických
médií;
– modernizáciu a rekonštrukciu systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale
len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;
– iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov

K žiadosti budete ako jednu z príloh potrebovať energetický audit, ktorý Vám dodáme.

Informácie o energetickom audite získate u nás, stačí, že nás kontaktujete.