Máte otázku? Hľadáte riešenie pre vašu firmu?

Bezplatná konzultácia

Energetický audit – zníženie prevádzkových nákladov

Energetický audit navrhne úsporné opatrenia
pre dosiahnutie úspory prevádzkových nákladov.

Čo je energetický audit

Značné zníženie prevádzkových nákladov je možné dosiahnuť vypracovaním energetického auditu a zrealizovaním jeho navrhnutých úsporných opatrení. Čo to však energetický audit je?

Energetický audit definovaný podľa Zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti je: (§2 bod j) systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb; energetický audit musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb.

Podľa Vyhlášky č. 179/2015 o energetickom audite: (§2 bod 1) energetický audítor pri výkone energetického auditu:
a) identifikuje predmet energetického auditu
b) zistí a vyhodnotí súčasný stav predmetu energetického auditu
c) vypracuje návrh opatrení na zníženie spotreby energie (ďalej len „opatrenie“)
d) vypracuje ekonomické vyhodnotenie opatrení a environmentálne vyhodnotenie opatrení
e) zostaví súbor odporúčaných opatrení
f) vypracuje písomnú správu z energetického auditu
g) vypracuje súhrnný informačný list
h) vypracuje súbor údajov pre monitorovací systém

Úsporné opatrenia obsahujú:
a) charakteristiku opatrenia
b) úsporu energie v technických jednotkách
c) úsporu nákladov na energiu
d) investičné náklady
e) prevádzkové náklady
f) návratnosť investície

Energetický audítor

Energetický audítor zapísaný v zozname MH SR: Ing. Peter Tóth, 0903 208 069

Odborná spôsobilosť

Disponujeme Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora podľa § 9 ods. 6 zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a dopnení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hodpodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z.
Máme Potvrdenie o účasti na aktualizačnej odbornej príprave pre energetických audítorov podľa § 12 ods. 10 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Postup

Postup pri výkone energetického auditu
1. Kontaktujte energetického audítora: Ing. Peter Tóth, 0903 208 069, info@energeticky-audit.sk
2. Výmena základných informácii: typ prevádzky, režim fungovania, informácie o skladbe obvodových stien, podláh, okien, brán, strechy objektu, popis jednotlivých technológií (výrobné, vykurovanie, chladenie, stlačený vzduch, osvetlenie, výroba pary, ..)
3. Dohodnutie termínu obhliadky a realizácia obhliadky
4. Po obhliadke nasleduje cenová ponuka
5. Po akceptácii cenovej ponuky (objednávka, zmluva) nasleduje realizácia energetického auditu
6. Počas realizácie energetického auditu je dôležitá maximálna súčinnosť oboch strán a dodanie kvalitných podkladov týkajúcich sa predmetu energetického auditu
7. Odovzdanie auditu na pripomienkovanie
8. Zapracovanie relevantných pripomienok
9. Odovzdanie energetického auditu v tlačenej forme. Podpis preberacieho protokolu
10.Fakturácia a zaplatenie za energetický audit