51/PRV/2021 – PPA – 170 000 000 Eur

25.01.2022

Výzva – 51/PRV/2021 – PPA – 170 000 000 Eur

Oblasti:

 • Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 • Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 • Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 • Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 • Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 • Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 • Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
 • Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení

Dátum uzavretia výzvy: 31.3.2022

Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasti 1 až 7: 2 000 000 Eur

Popis pre investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu (zdroje EURI):

  1. digitalizáciu a robotizáciu v spracovaní poľnohospodárskych produktov – modernizácia a inovácia technologických a výrobných zariadení s cieľom zvýšenia efektívnosti výrobného procesu – automatizácia a robotizácia výrobného procesu u spracovateľov; aplikácia inteligentných technológií umožňujúcich monitoring zmien kvalitatívnych atribútov potravín, vrátane digitálneho systému pre vysledovateľnosť potravinárskych výrobkov; vývoj, dizajn a aplikácia inteligentných viacfunkčných obalov integrujúcich protektívnu a informačnú funkciu obalu vrátane výživových/nutričných údajov; Tento bod sa uplatňuje na oblasti 1-7.
  2. zníženie energetickej náročnosti výroby, vrátane emisií – komplexné riešenia zamerané na znižovanie energetickej náročnosti výroby potravín, vrátane tepelného hospodárstva a prevádzky budov; inteligentné riešenia založené na využívaní odpadného a nízkopotenciálového tepla z potravinárskej výroby a spracovania; systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie, vrátane technológií minimalizujúcich dopady na životné prostredie; Tento bod sa uplatňuje na oblasti 1-7.
  3. ekologizáciu výroby – inovatívne technológie umožňujúce vyšší stupeň spracovania surovín, výroba potravín s vyššou pridanou hodnotou, zlepšenie a racionalizáciu postupov spracovania poľnohospodárskych výrobkov; optimalizácia dodávateľsko-odberateľských vzťahov a logistiky výrobného procesu v záujme znižovania uhlíkovej stopy spojenej so zabezpečením surovinovej základne; optimalizácie výrobného procesu a inovácie zamerané na zvýšenie stupňa zhodnotenia primárnych surovín, medziproduktov a finálnych výrobkov s minimalizáciou tvorby odpadov; Tento bod sa uplatňuje na oblasti 1-7.
  4. efektívne a/alebo ekologické využitie odpadov a vedľajších produktov z výroby – opatrenia na zníženie potravinových strát a plytvania potravinami, zavádzanie bezodpadových technológií, diverzifikácia (rozšírenie výroby o technológie na spracovanie druhotných surovín (využitie vedľajších produktov a odpadov vznikajúcich pri spracovaní v rámci základnej činnosti výrobcu). Tento bod sa uplatňuje na oblasti 1-7.
  5. investície v krátkych dodávateľských reťazcoch a miestnych trhoch s cieľom zníženia uhlíkovej stopy (ako sú investície do spracovania vlastných produktov poľnohospodárskej prvovýroby; vlastné lokálne predajne prvovýrobcov alebo spracovateľov); lokálna predajňa znamená, že produkt od miesta prvovýroby cez príp. spracovanie až do predajne neprešiel ďalej, ako v rámci daného kraja alebo susediaceho kraja. Tento bod sa uplatňuje na oblasti 1-8.
  6. investície v spracovaní poľnohospodárskych produktov, ktoré prinášajú zlepšenie bezpečnostných podmienok zamestnancov pri práci. Tento bod sa uplatňuje na oblasti 1-7.

Oprávnené investície sú aj  investície vyplývajúce z energetických auditov v zmysle 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie.

Informácie o energetickom audite získate u nás, stačí, že nás kontaktujete.