Povinnosť vykonania energetického auditu

08.01.2019
Povinnost vykonania energetického auditu

Energetické audity sú povinné pre podniky s viac ako 250 zamestnancami alebo podniky, ktorých ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR. Do úvahy treba brať aj prepojené podniky.

Sankcie pri nesplnení si tejto povinnosti sú od 5 000 – 30 000 Eur.

Veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému písomnú správu z energetického auditu na účel overenia postupu pri výkone energetického auditu, obsahu písomnej správy z energetického auditu a súhrnného informačného listu do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému.

Energetický audit je nutné aktualizovať každé 4 roky.