Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch ( OPKZP-PO4-SC421-2017-30 ) – uzavretá výzva k 28.6.2019

20.02.2019
Výzva pre podniky

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Voľné prostriedky: 26 158 571 Eur k 15.4.2019
Maximálna výška prostriedkov o ktoré môže subjekt požiadať: 200 000 Eur
Výzva je určená pre typ subjektu: SK NACE – C
Termíny uzavretia hodnotiaceho kola n : v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Oprávnené aktivity:

A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP – AKTIVITA A – oprávnený náklad 5% z požadovaných investícií
B. Implementácia opatrení z enegretických auditov v MSP

Oprávnený projekt musí byť realizovaný prostredníctvom aktivít A a B súčasne, pričom aktivita A musí
byť ukončená pred predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

AKTIVITA B
1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu (SK NACE – sekcia C)
Priemyselná výroba a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti:
–   Zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií (strecha, okná, dvere),
–   Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov (prípravy teplej vody),
–   Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove.
2. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia
energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov:
–   Zariadenia na využívanie OZE; zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla; zariadenia
využívajúce biomasu.
3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu.
4. Zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane enegretických a enviromentálnych manažerskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie.
5. Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie.
6. Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby energie v podniku.