Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2021-68) – 44 000 000 Eur

25.01.2022


Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 44 000 000 Eur

V rámci uvedenej oprávnenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
b) modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom znížeenia spotreby energie;
c) inštalácia systémov merania a riadenia;
d) zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
e) inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove

Podmienky:

realizácia projektu sa týka verejných budov,  ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti budov, t. j.:

  • administratívne budovy,
  • budovy škôl a školských zariadení

Obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B,  pre  všetky  miesta  spotreby  energie  nachádzajúce  sa  v  budove (vykurovanie,  príprava  teplej  vody,  vetranie  a  chladenie, osvetlenie)  bez ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy. Realizáciou  projektu  sa  dosiahne  plánovaná  úspora  spotreby  energie  na vykurovanie vo výške minimálne 30 %.

Podmienkou poskytnutia podpory je predloženie energetického auditu, ktorý musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 13 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o energetickom audite získate u nás, stačí, že nás kontaktujete.