Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19)

28.03.2017


Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 120 000 000 Eur
Termíny uzavretia hodnotiaceho kola n : v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

V rámci uvedenej oprávnenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
b) modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom znížeenia spotreby energie;
c) inštalácia systémov merania a riadenia;
d) zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
e) inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove