Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48 – 50 000 000 Eur

21.12.2018
Výzva pre verejné budovy

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Dátum vyhlásenia: 21.12.2018
Voľné prostriedky: 50 000 000 Eur