Aktuálne výzvy eurofondy 2019 – Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

16.05.2019
Výzva pre podniky

Medzi aktuálne otvorené výzvy na eurofondy v roku 2019 patrí aj výzva OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch. Je tu teda veľká možnosť získať financie na zefektívnenie narábania s energiami, keďže žiadosti pokrývajú len zlomok dostupných prostriedkov.

Vhodné pre väčšie podniky, maximálna výška príspevku je 2 mil EUR, spôsob financovania 50% / 50%.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46
Voľné prostriedky: 50 mil. EUR

K žiadosti budete ako jednu z príloh potrebovať energetický audit, ktorý Vám dodáme.

Informácie o energetickou audite získate u nás, stačí, že nás kontaktujete.

Viac informácií o výzve získate na stránke Operačného programu kvalita životného prostredia.