Zákon č. 321/2014 o energetickej efektívnosti

18.09.2017
Zákon o energetickej efektívnosti

Uvádzame najpodstatnejšie informácie zo zákona o energetickej efektívnosti týkajúce sa energetického auditu:

§ 2 Vymedzenie základných pojmov

Čo je energetický audit?

j) energetickým auditom systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb; energetický audit musí byťvyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotenízohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb,

§ 12 Energetický audítor

(1) Energetickým audítorom je fyzická osoba zapísaná v zozname energetických audítorov.

(2) Ministerstvo alebo ním určená organizácia vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídlezverejňuje zoznam energetických audítorov, ktorý obsahuje

a) meno a priezvisko,

b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,

c) dátum vykonania skúšky odbornej spôsobilosti na

výkon činnosti energetického audítora (ďalej len „skúška odbornej spôsobilosti“) alebo dátum zápisu do zoznamu energetických audítorov,

d) dátum vydania potvrdenia o zápise do zoznamu energetických audítorov,

e) dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy

(10) Energetický audítor je povinný zúčastňovať sa aspoň raz za tri roky aktualizačnej odbornej prípravy. Prvýkrát sa zúčastní aktualizačnej odbornej prípravy najneskôr do troch rokov odo dňa zápisu do zoznamu energetických audítorov.

(11) Energetický audítor je povinný každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov z každého ním vykonaného energetického auditu za predchádzajúci kalendárny rok.

§ 14 Energetický audit

(1) Veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie

a) energetického auditu aspoň raz za štyri roky alebo

b) energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva) alebo systému environmentálneho manažérstva) vypracovaného osobou podľa § 13 v rozsahu podľa § 31 ods. 1 písm. g) druhého bodu.

(2) Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list.

(4) Súhrnný informačný list obsahuje

a) názov a sídlo auditovaného verejného subjektu alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo auditovaného veľkého podniku,

b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu energetického audítora, ktorý vykonal energetický audit,

c) zoznam opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti navrhnutých v písomnej správe z energetického auditu,

d) predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami podľa písmena c),

e) predpokladané finančné náklady na realizáciu opatrení podľa písmena c),

f) iné údaje z písomnej správy z energetického auditu určené auditovaným verejným subjektom alebo auditovaným veľkým podnikom na zverejnenie.

(6) Veľký podnik je povinný uchovávať písomnú správu z energetického auditu a podklady použité pri energetickom audite do vykonania ďalšieho energetického auditu podľa odseku 1.

(7) Veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list najneskôr do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu.

(8) Veľký podnik je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému písomnú správu z energetického auditu na účel overenia postupu pri výkone energetického auditu, obsahu písomnej správy z energetického auditu a súhrnného informačného listu do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému.